Tyd van verootmoediging en gebed - 21 Maart 2018
Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. (Jer 31:31)

Die kernwaarheid van ons geloof is: God gee lewe. God maak nie net heel nie; God herskep; Hy blaas lewe in wat dood is. Ons dien ‘n God wat nie net die moontlike nie, maar ook die onmoontlike kan doen – soos Hy bewys het toe Hy sy Seun laat opstaan het uit die dood. God is die Een wat my gemaak en oorgemaak het in Christus. God gee lewe aan verhoudings wat doodgeloop het, skep nuwe lewensmoontlikhede en -ruimte, nuwe energie en gehoorsaamheid, nuwe belewing van vrede, vreugde en blydskap.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 36

Tyd van verootmoediging en gebed - 20 Maart 2018
'n Man (vrou) sal nie meer vir sy (haar) buurman (buurvrou) of vir sy (haar) broer (suster) voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. (Jer 31:34)

Die teenoorgestelde van sonde is nie sondeloosheid, goedheid of deug nie, maar geloof.

God vergewe nie net ons sonde nie, maar Hy sal ook nie meer daaraan dink nie. Wat God vergeet het, hoef ons onsself nie voortdurend daaraan herinner nie. Jy ken seker ook die ongemak waarmee jy soms sit: Jou skuldige gewete oor ‘n bepaalde sonde wat jy nie weet nie wat om daarmee te doen nie. Jy kan dit nie wegsteek nie en dit wil ook nie weggaan nie. Jy wens jy kon dit vir iemand gaan gee om te bêre. Sommige biblioteke het ‘n boek-amnestie waartydens jy jou boek(e) wat al lankal moes terug gekom het, kan terugbring sonder om beboet te word. Soms is daar ook ‘n wapen-amnestie waartydens jy jou ongelisensieerde wapen kan ingee of lisensieer sonder om vervolg te word. Die Here skep ook ‘n ruimte, ‘n sonde-amnestie, waartydens ek my sonde, my oortredinge, my dade van ongehoorsaamheid, liefdeloosheid en selfsug, asook die gepaardgaande skuldgevoelens vir Hom kan kom gee sonder enige vervolging. Daar is alreeds betaal vir al daardie sonde.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 35

Tyd van verootmoediging en gebed - 19 Maart 2018

Dink maar net, broers (en susters), aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. (1 Kor 1:26-29)

Ons, die kerk, is anders; ons leef en dink anders; ons kyk met ander oë na mekaar en die wêreld rondom ons. Die kerk streef nie na uiterlike sukses nie; maar juis na die radikale omkering van alle gewilde waardes. Die waarheid wat die kerk verkondig, druis in teen alle gesonde verstand en die wêreld se populêre opvattings.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 34

Tyd van verootmoediging en gebed - 18 Maart 2018
Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek dié verloën wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. (Ps 73:15-17 – 1983 Vertaling) “Toe kom hy tot inkeer en sê: ‘My pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. (Luk 15:17)

Ps 73 en die verhaal van die verlore seun kan met mekaar in verband gebring word. Ons ken almal die begin van die verhaal van die verlore seun: “Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom.” Die uiteinde van die verhaal is eintlik so tragies, maar so werklik: Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouerhuis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en dié het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. (Luk 15:14-16)

Soos in Ps 73 is daar ‘n wending in die verhaal van die verlore seun: Hy het tot inkeer gekom. Die psalmdigter het die heiligdom ingegaan en besef. By altwee gebeur daar iets wanneer hulle ontdek waarom dit eintlik gaan.

Die verlore seun het ontdek wie hy werklik is, sy identiteit – hy is die geliefde seun van ‘n vader. Hy ontdek dat hy eintlik net by sy pa wil wees – net dit! Al kry hy niks meer as dit nie; om weer by sy pa te wees, is genoeg. Die psalmdigter kom tot dieselfde gevolgtrekking wanneer hy sy lewe begin vergelyk met die van ander.

Soms lyk dit so aanloklik om uit God se sorg en teenwoordigheid te wees. Totdat . . .

Gebed: Here om U te ken, is al wat ek vra. Amen

Tyd van verootmoediging en gebed - 17 Maart 2018
Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. (2 Kor 3:18 – 1983 Vertaling)

Soos die kerk vandag, het die kerk in Korinte met ‘n klomp geloofsvrae gestoei rondom sake soos seksualiteit, geld, leierskap en wat dit alles behels om werklik getrou en gehoorsaam aan Christus te wees. Die tipiese vrae rondom gehoorsaamheid aan Christus binne ons konteks en kultuur.

Paulus wil hê dat die mense in Korinte en ook ons iets dieper sal raaksien: Die wonder van die opstanding in Christus het alreeds begin. Ons is alreeds deel van ‘n vernuwingsproses. Elkeen van ons is ‘n nuwe skepping: “Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God.” (2 Kor 5:17-18a) Die Gees wat die agent van hierdie nuwe werklikheid is, is besig om ons totaal-en-al te verander – God verander ons deur ons denke te vernuwe (Rom 12:2). Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Ons moet op Christus bly fokus en dit wat Hy besig is om in ons te doen. Ons kan soms so vasval in al die geloofsvrae van die tyd dat die veranderingsproses waarmee Christus in ons besig is, vervaag. Ons groei lê in Wie Christus is.

Gebed: Here dankie vir die veranderingsproses waarmee U in my besig is. Amen

Top