Roepingsverklaring 2018

Leef met ‘n passie vir God en ʼn hart vir mense en ‘n wêreld in nood.

Waardes
Vertroue – Leerbaarheid – Deernis - Gasvryheid

Bedieningsfokusse

GODwaarts - Ons is geskape met ʼn verlange om ons lewens met God te deel.
Ons behoort aan God! Die verhouding met die drie-enige God - Vader, Seun en Heilige Gees – is vir ons die belangrikste en mees fundamentele verhouding en dit raak ons lewens direk. Hierdie verhouding behels ʼn oorgawe aan God, ʼn voortdurende soeke na God se wil vir ons lewe, Sy wil te gehoorsaam en om saam met ander gelowiges Sy liggaam hier te wees. Ons ontdek God se wil vir ons lewe deur erns te maak met die Woord van God, verhoudinge met alle mense en die skepping. Om in verhouding met God te leef en biddend die lewe aan te pak, impliseer ook ’n intieme verhouding waar God ons kan vorm, en ons groei in kennis, liefde en bewondering vir Hom.

METwaarts - Ons is geskape met ‘n verlange om die lewe met ander te deel.
Geloof vra van ons die moed en oortuiging om te aanvaar dat ons deel is van ʼn groter geheel. Saam met ander ontdek ons God en leer ons Hom ken, ervaar ons sy teenwoordigheid, word ons gevorm en groei ons in ons verhouding met God. Ons maak erns met dissipelskap. Ons is almal geroep om Hom te volg en ons help mekaar om te ontdek wat dissipelskap alles behels. Ons word gevorm deur ons stories en lewens met mekaar te deel en ons help mekaar om met geloofsonderskeiding te leef.

UITwaarts - Ons is geskape met ʼn verlange na ʼn beter wêreld.
Ons getuig van die liefde van God die Vader vir sy hele skepping. Die hart van die evangelie is: Jesus Christus is die Here - Hy is gekruisig, Hy is opgewek, Hy het opgestaan. Die evangelie verander ons en raak ons lewens direk. Ons getuienis, waarvan geloofsgesprekke deel vorm, is gerig op ontmoeting met Christus en met ʼn nuwe toewyding aan Hom. Ons is deur God geskape en geroep om van die wêreld ʼn beter plek te maak. Elkeen het deel aan hierdie roeping. Ons staan ook nie alleen in hierdie roeping nie; God is alreeds aktief besig in hierdie wêreld. Saam met Hom rig ons tekens vir sy koninkryk op; is ons instrumente in Sy hande en wil ons graag ʼn voorsmaak van sy Koninkryk wees.

Ek maak dit moontliik deur my gebede, deelname en finansiële bydrae aan Helderberg Gemeente.

ONS 12 UITGANGSPUNTE

1. God is prioriteit in ons lewe – dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dit vra ʼn oorgawe, ʼn radikale verbintenis van ons hele lewe aan Hom.
2. Ons harte vind geen rus voordat ons in God dié rus vind nie, daarom sonder ons tye en ruimtes af om saam en afsonderlik op God te fokus.
3. Ons het ʼn behoefte aan groei en leer, daarom is dissipelskap vir ons belangrik en ontdek ons saam wat dit behels.
4. Ons is só passievol oor God, daarom kan ons nie anders as om voluit te lewe en saam met ander opgewonde te wees oor God nie.
5. Ons weet dat baie mense bekommerd is oor die toekoms, daarom help ons mekaar om uit God se hoop te leef.
6. God is aktief besig in ons wêreld en omgewing, maar ons sien dit nie altyd raak nie, daarom vestig ons mekaar se aandag daarop.
7. Ons glo die gemeente word deur God geroep, daarom aanvaar ek medeverantwoordelikheid om my tyd en geld te gee vir die werk van die gemeente.
8. God het ons kinders lief, daarom is ons kerk op ʼn manier wat hulle inspireer om deel te wees van en in die gemeente te bly.
9. Ons erken dat mense nie dieselfde is nie, daarom is ons intensioneel daarop ingestel om hierdie verskeidenheid te omhels.
10. Hierdie is God se gemeente en almal is welkom, daarom kies ons om niemand uit te sluit nie.
11. Ons erken mense het ʼn behoefte om te behoort, daarom skep ons tyd en ruimtes om hierdie behoeftes aan te spreek.
12. God bou sy koninkryk deur groot en klein aksies van gelowiges, daarom erken en ondersteun ons projekte van groepe gelowiges en ook die daaglikse aktiwiteite van individuele gelowiges in die wêreld.

 

Top