Wanneer iemand my groet met: ‘n Geseënde Paasfees!, is dit verseker een van die mooiste seënbede.

Dit laat my so dink aan die gebeure wat in Joh 20:26-28 beskryf word: Ag dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: “Vrede vir julle!” Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!”

Die dissipels is verras. Jesus verras hulle ook met sy woorde wat Hy drie maal sê: “Vrede vir julle”.

Die Here kom verras ons ook vandag met die woorde: “Vrede vir julle! Met sy opstanding skep Hy nuwe lewensmoontlikhede; moontlikhede waaraan ek en jy nog nie eens gedink het nie. Hy verras ons telkens met sy almag, teenwoordigheid, liefde, genade en dit wat Hy in en deur mense doen. Hy verras my met al die seëninge vanuit die hemel.

Die Here het opgestaan! Die Here het waarlik opgestaan!

6 – 8 April 2018 in Mega Park, Bredasdorp
Sluitingsdatum vir inskrywings: 28 Maart 2018
Koste: R570
Busvervoer beskikbaar: R175 (slegs beperkte plekke beskikbaar)
Bespreek aanlyn: http://bit.ly/imagine 2018 of inskrywingsvorms beskikbaar by kerkkantoor
Navrae: Annette Botha 

Tyd van verootmoediging en gebed - 29 Maart 2018
As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. (Joh 13:14-15)

Met die voetwassing vat Jesus die kern van die evangelie saam vir ons om na te volg:
- Alles, ook my verlossing kom van God, ek ontvang dit net.
- Ons hoop, ons toekoms is in Hom.
- Die spasie tussen ons en ander is gevul met ‘n handdoek.
- Wanneer jy deur die lewe gaan met ‘n handdoek en Waskom is jy veilig in jou broosheid en gehoorsaamheid aan God, en ook vry van angs en vrees.

Met die voetwassing toon Jesus ‘n alternatiewe leefstyl teen teenoor ‘n leefstyl van kontrole en beheer oor ander, ‘n leefstyl waarin ek die beste moet wees en altyd voor moet wees.

Soos Hy bereid was om voete te was, word ons ook geroep om mekaar se voete te was.

Ek stap die lewe in met ‘n handdoek.

Gebed: Here U vul die spasie tussen ons en ander met ‘n handdoek. Dankie dat ek die lewe met ‘n handdoek kan aanpak. Amen

Tydens die skoolvakansie sal hierdie die kantoorure wees:
Woensdag 28 Maart tot 6 April is die kerkkantoor oop van 08:00 - 13:00

Tyd van verootmoediging en gebed - 28 Maart 2018
Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.” (Joh 12:31-33)

Met die dood en opstanding van Christus is ‘n werklikheid geskep waarin:
- Selfopofferende liefde die nuwe norm is waarin Christus voorloop en ons genooi word om Hom hierin te volg.
- Die Here van hemel en aarde ‘n alternatiewe lewenswerklikheid moontlik maak in Jesus Christus in Wie ons die hart van God ontdek.
- Hierdie lewe van selfopofferende liefde word die aantrekkingskrag tot ‘n nuwe lewe.

Die kruis van Christus dwing ons om te kies tussen die owerste van die wêreld waarin selfliefde die botoon voer of ‘n lewe van selfopofferende liefde wat Jesus aan ons bied waarin vrygewigheid, vergifnis en gasvryheid die botoon voer.

Saam met Christus sterf ek met my selfliefde aan die kruis om op Paasfees saam met Christus in ‘n lewe van selfopofferende liefde op te staan.

Gebed: Here U liefde trek my nader aan U. Mag my lewe van selfopofferende liefde ook ander nader trek.

Top