Tyd van verootmoediging en gebed - 5 Maart 2018
Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe Hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. (Luk 24:35 – 2016 Vertaling)

Hoeveel dinge moet jy werklik weet om te ervaar dat Jesus Christus ons enigste troos in lewe en dood is? Drie dinge: eerstens, hoe groot my sonde en ellende is; tweedens, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en derdens, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Dit is wat ons in ons kerklike tradisie bely. (Heidelbergse Kategismus, Sondag 1, Vraag 2)

Dit is die kern van ons geloof. Ons kan een van twee dinge doen: Ons kan dit verwerp of ons kan dit glo.

Die storie van die mense oppad na Emmaus wat ontdek het dat dit God is wat die pad saam met hulle loop, raak my. Ek wonder hoeveel keer op ‘n dag loop die Here die pad saam met my; is Hy aktief besig in my lewe; en ek sien dit nie raak nie.

Miskien moet ons meer doelbewus daarop ingestel wees om gereeld die volgende oefening te doen, dalk meer as een keer op ‘n dag: Dink aan 'n oomblik waarvan jy kan sê dit was van God af.

Die Emmausgangers het God raakgesien/ontdek toe Hy die brood geneem en die seëngebed uitgespreek het.

God verras ons op soveel maniere. Dalk verras God jou deur iemand wat hy vandag oor jou pad stuur en saam met jou iets drink of eet.

Gebed: Here dankie dat U aktief betrokke is in my lewe. Jammer dat ek dit nie altyd raaksien nie. Amen

Tyd van verootmoediging en gebed - 4 Maart 2018
“Ek laat die berge en rante verdor, Ek laat al die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog, Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie, Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig en Ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat Ek gaan doen, Ek gaan daar nie van afsien nie”. (Jes 42:15-16 – 1983 Vertaling)

Stel jou die volgende prentjie voor: ‘n Groep mense in ballingskap – gevangenes in ‘n vreemde land en hul skryf hierdie gedig en sing dit terwyl hulle onder toesig van bewaarders harde werk moes verrig. 'n Nuwe werklikheid word deur lofprysing, aanbidding en koorsang geskep waardeur mense uitgenooi word om nuwe moed te skep, hul geloof in God opnuut te bevestig, nuwe energie los te maak, ‘n nuwe gehoorsaamheid en vreugde te ontdek.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 19

Seniorsorg fokus op drie tehuise vir bejaardes, Huis Marie Louw, Huis Esperanza en Huis Zandvliet. Die staatstoelaag wat die meerderheid inwoners ontvang is nie voldoende om hulle huisvesting en versorging te betaal nie. Dan is daar ook ‘n groot behoefte aan doeke vir volwassenes. Dit is in hierdie opsig wat Seniorsorg se fondse hoofsaaklik aangewend word.

Die bestuur van die tehuise dien ook jaarliks ‘n lys van behoeftes in wat addisioneel tot die finansiële bydra is. Seniorsorg het as voorbeeld ‘n haarsalon by Huis Zandvliet ingerig met toerusting geskik vir veral verswakte bejaardes.

Erkenning word ook aan die personeel van die tehuise gegee om hulle te motiveer om voort te gaan met die ongelooflike diens wat hulle aan die inwoners lewer.

Die tehuise word gereeld besoek en dan word daar saam met die inwoners ‘n soetigheid en tee geniet. Musiek in die agtergrond het al ‘n paar danspassies tot gevolg gehad.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Seniorsorg

Tyd van vertootmoediging en gebed - 3 Maart 2018
Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê: “Gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, anderkant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en Ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg.” (Joh 3:1-2 – 1983 Vertaling)

Mense kan ‘n jou soms diep teleurstel. Koning Agab en sy mense het in die tyd van Elia begin glo, dat nie God nie, maar eintlik Baäl die één is wat vir hulle sorg. Met ontsteltenis moes Elia vir Agab sê: “So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê.” Dit is beslis nie ‘n gewilde boodskap van ‘n profeet nie en natuurlik was dit ook nie vir Elia aangenaam om so ‘n boodskap oor te dra nie.

Elia moes weer heel word en weer opnuut ontdek dat God in beheer is.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 18

Tyd van verootmoediging en gebed - 2 Maart 2018
Daar was 'n man uit die geledere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie." (Joh 3:1-2 – 2016 Vertaling)

Het jy ook al oor die volgende gewonder: Is dit al waaroor die lewe gaan? Is daar dalk iets meer wat ek mis? Is daar dalk iets anders of groter as dit wat ek sien en beleef? Is ek nog op die regte pad?

Dit is waarskynlik die vrae waarmee Nikodemus gestoei het. Soveel so dat hy dit waag om in die nag na Jesus te gaan om te hoor wat Hy sê.

Jesus se reaksie is vreemd, dog in die kol: “Amen, amen, Ek sê vir jou: As iemand nie van bo weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Wat ek hoor, is: Nikodemus, miskien moet jy weer oor begin, maar begin die keer op die regte plek. Begin oor in broosheid, met onskuld en in afhanklikheid.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 17

Top