Jubeljaar
Dankbaarheid teenoor God en ‘n eerlike selfondersoek – dit is hoe ons die Jubeljaar verstaan en benader. Ons kyk terug met dankbaarheid, maar gaan ondersoek onsself of ons nog waarlik op pad is met God, mekaar en die wêreld. Selfondersoek is natuurlik ’n pynlike, maar helende proses.

Met dit wat ons in 2018 met die RESTART-proses ontdek en geleer het en met ons nuwe “Op pad met God, mekaar en die wêreld”-fokus is die kerkraad besig om vier taakspanne saam te stel om saam met ons geloofsonderskeidend te dink oor die pad vorentoe.

Die vier taakspanne en dit waaraan hulle gaan kyk, is:>>

 Op pad met God

- Inkleding van eredienste (liturgie)
- Lofprysing en aanbidding
- Woordbediening
- Bevordering en beoefening van geloofsgewoontes

Oppad met mekaar
- Familiebediening
- Omgeebediening
- Dissipelskap
- Bybelskool
- Gasvryheid

Op pad met die wêreld
- Bevordering en/of omhelsing van diversiteit/verskeidenheid
- Loop saam-groepe
- Getuienis: Om te bid, nader te trek, uit te nooi, met vrymoedigheid die evangelie te bedien

Bestuur van die gemeente
- Gemeentebestuur en leierskapstruktuur
- Nuwe benadering tot die befondsing van die gemeente
- Beter benutting van ons ons fasiliteite en grond tot ons beskikking
- Kommunikasie en bemarking

Ons is die liggaam van Jesus Christus en jy is deel daarvan. God het jou aan hierdie gemeente geskenk. Jou kundigheid, ervaring en deelname kan ’n groot verskil maak en jy is dalk dié instrument wat God wil gebruik in Sy plan met die gemeente.

Indien die Here dit op jou hart lê om in een van die taakspanne betrokke te raak, kontak asb vir Andre Westraat en/of vir Hannes Theron

Top