In Romeine 10:14-15 vra Paulus ‘n paar goeie vrae: Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? 

As gelowiges glo ons: God roep mense. God. God sluit mense in by sy Koninkryksplan. God gee en ontwikkel gawes. God gee verskillende gawes om saam die liggaam op te bou. God vorm mense tot geestelike- en persoonsvolwassenheid.

Binne die NG Kerk is ons geseën met uiters be-“gaaf”-de mense: Mense wat deur die Here geseën is met gawes, opleiding, kennis en ervaring; ook met mense wat graag medeverantwoordelikheid wil neem vir die bediening van die Woord. Hierdie geroepenes is natuurlik nie net predikante nie; elke gelowige is ‘n geroepene, gestuurde en ‘n sendeling.

Ons leef ook binne ‘n veranderende konteks waarin die eskalerende koste van voltydse, residensiële studie talle geroepenes verhinder om aan te meld vir teologiese opleiding. Terselfdertyd kan ‘n groeiende groep gemeentes nie voltydse bedienaars van die Woord of méér bedienaars van die Woord volgens die tradisionele bedieningsmodel bekostig nie. In Helderberg Gemeente benodig ons ten minste 5 bedienaars van die Woord om op ‘n Sondag die Woord te bedien, maar vir hoe lank is dit finansieel volhoubaar?>>

In die lig van bogenoemde is dit vir Helderberg Gemeente belangrik om ook gelowiges wat geroepe voel om die Woord te bedien, daarvoor toe te rus en daarin te begelei. Die eerste een wat daarvoor toegerus is, was Andre Westraat, die voorsitter van ons kerkraad. Lize van Wyk, ons kommunikasiebeampte het ook die kursus deurloop en gaan Sondagaand, 24 Junie 2018 tydens die Aandkerk om 19:00 haar intreepreek hê. Die kerkraad het alreeds by die ring van Somerset-Wes aansoek gedoen dat die kerkverband aan Andre Westraat die bevoegdheid gee om eredienste in Helderberg Gemeente te kan lei; so sal ons ook aansoek doen dat Lize van Wyk daardie bevoegdheid kan kry. Dit is natuurlik nie ‘n uitsondering nie: Daar was heelwat gemeentes wat vroeër so gefunksioneer het en daar is tans heelwat gemeentes wat nie-gelegitimeerdes gebruik vir die bediening van die Woord.

Die opdrag wat die kerkraad van die Here ontvang het, is om onder andere gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus (Ef 4:12). Dit is ‘n voorreg om spesifiek hierdié pad met mense te kan loop.

Lidmate wat belangstel om hierin toegerus te word, kan enige van die leraars met die grootste vrymoedigheid kontak. Daar is ook ander moontlikhede waarvoor jy toerusting kan ontvang: Standplaasleraars, tentmakerleraars en diensleraars. Kom gesels asseblief.

Top