Tyd van verootmoediging en gebed - 13 Maart 2018
Daarna het die Here vir Moses gesê: “Sê vir Aäron: Swaai jou kierie en slaan op die grond dat daar muggies oor die hele Egipte kom.” Hulle twee het toe so gemaak. Aäron het die kierie geswaai en op die grond geslaan, en mens en dier was oortrek van die muggies. In die hele Egipte het elke krieseltjie stof 'n muggie geword. Die towenaars het dieselfde probeer doen met hulle towerkunste, dié keer om muggies voort te bring, maar hulle kon nie. Mens en dier was oortrek van die muggies. Toe sê die towenaars vir die Farao: “Dit is die vinger van God!” (Eks 8:16-19a – 1983 Vertaling)>>

Ons ken almal die spreekwoord: “Van ‘n muggie ‘n olifant maak” (om iets groots te maak van ‘n nietigheid) of “die muggie uitsif, maar die kameel insluk” (‘n klein foutjie veroordeel, maar self ‘n groot sonde begaan). Hier word muggies gebruik om mense te laat besef dat dit nie net gaan oor mense nie, maar ook oor God.

Alles verander en tog bly alles dieselfde: Farao, koppige leiers, wat nie wil toegee nie en dat net hulle reg is. Hulle maak en breek soos hulle wil en het altyd ‘n antwoord gereed vir al die onreg en korrupsie.

Dan is daar ook die towenaars rondom die Farao wat altyd sorg dat die positiewe in die onreg en korrupsie raakgesien word. Vandag noem ons hulle die kommunikasiekundiges wat op so ‘n manier moet kommunikeer en bemark dat selfs die onreg en korrupsie vergoelik word.

Dan is daar ook die Moses’se en Aäron’s wat krities na die kultuur en gemeenskap kyk, die onreg en korrupsie uitwys. Wat ‘n voorreg om diegene binne ons gemeenskap te kan hê. Die kerk het ook ‘n belangrike rol om daardie rol te bly speel.

Dan is daar God wat nie net mense nie, maar selfs muggies kan gebruik om mense tot ander insigte te bring. Met die kruisdood van Jesus het God kom toon dat Hy aktief werksaam is binne ons konteks.

Gebed: Here dankie dat U selfs muggies, ook vir my, gebruik om U aktiewe teenwoordigheid te laat raaksien. Amen

Top