Hoop Geloofsgemeenskap is gevestig om draers van Christus se hoop te wees deur die uitbou van Hoop Geloofsgemeenskap waar God met vrymoedigheid aanbid word in ‘n eiesoortige gasvrye tuiste vir almal.

Dienste vind plaas op Sondagoggende om 9:00 in die skoolsaal van Curro Sitari op die Sitari Landgoed. Almal welkom

Teikengroep:
Hoop Geloofsgemeenskap (HGG) dien as kontakpunt in die gemeenskap om spesifiek binne die gegewe geografiese konteks (omliggende landgoed: Sitari, Kelderhof, Croydon Vineyard, Croydon Olive en Acorn Creek) asook die wyer gemeenskapskonteks op so wyse te funksioneer dat hul Visie en Missie tot uitvoer kan kom. Dit is ‘n dinamiese proses, nie ‘n enkel gebeurtenis nie.
Hoop Geloofsgemeenskap het die afgelope jaar gegroei vanuit ‘n ondersoek geloods in 2016, na ‘n voorstel ingedien vir oorweging, na vestiging in 2017.
’n Pragtige onderlinge verhouding is opgebou deur die loop van 2017 met ons vennote in die Huurooreenkoms, The Baptist Fellowship. Gesamentlike byeenkomste, soos jaarafsluiting en ‘n heerlike paasfeesete, word soms gereël wat mooi ondersteun word.
Daar bestaan 5 Kleingroepe in die omgewing van die teikengebied wat deur 40 mense bygewoon word. 30 van hulle is aktiewe Hoop Geloofsgemeenskaplede.
Projekleier: Edwin Anderssen

Top