Die Rentmeesterspan het gebaseer op ‘n klomp samewerkende omstandighede, sonder om absolute sekerheid te hê oor die moontlike volledige implikasie van Covid-19 op die 2020/2021 finansiële jaar, die besluit geneem dat die kerkraad kan voortgaan met die beroeping van ‘n vierde leraar (om Hannes se pos te vul). In die proses vertrou ons dat God sal voorsien vir Helderberg Gemeente, soos wat Hy telkemale deur die jare gewys het Hy doen.

Die samewerkende omstandighede sluit in:
• Uitgawes vir 2020 is onder begroting (dit as sulks is nie noodwendig ‘n oorwinning nie, want HG moet juis uitgawes aangaan om die Koninkryk uit te bou).
• Inkomstes is ook onder begroting, maar minimaal so as gevolg van ‘n paar groot onverwagte inkomstes en bydraes.
• Die kerkraad het tydens die laaste kerkraadsvergadering gestem dat alle bedieninge en aksies wat deur die Gemeente en gemeentelede bedryf word, en in die proses hulle eie inkomste genereer, soos die Hoop Geloofsgemeenskap, die Versorgingsfonds en Uitreik (en ander), 10% van alle inkomstes aan HG moet oorbetaal ten einde administratiewe en oorhoofse kostes te dek. Ons verwag dat hierdie ‘n substansiële maandelikse kontantinspuiting sal wees. Die gemiddelde inkomste hieruit behoort te varieer, maar gebaseer op Julie 2020 se syfers, kan dit maandeliks meer as R 80 000 wees.>>

HG het onlangs beweeg van ‘n ses-leraar model na ‘n vier-leraar model. Die oogmerk daarvan was om uitgawes te besnoei om die gaping tussen die werklike uitgawes en inkomstes te verklein. Dit was nie gedoen omdat die predikante nie hard werk nie, of daar nie werklik genoeg werk was vir ses predikante nie. Die teendeel is wel waar, naamlik dat al ses ons leraars baie hard gewerk het en dat daar waarskynlik, vandag nog, werk is vir meer as ses leraars. Dit was egter nie finansieel verantwoordelik, gegewe die werklike inkomste- en uitgawe-tendense, om met ‘n ses-leraar model voort te gaan nie. Die vier-leraar model veroorsaak baie meer druk op ons leraarspan, en gegewe die huidige aksies en behoeftes in HG, is dit ongewens en onverantwoordelik om die leraarspan verder te verklein tot drie. Dit is dus, vanuit HG se werklike huidige behoefte perspektief beskou, onafwendbaar om ‘n vierde leraar te beroep. Die beroeping is wel uitgestel totdat ons meer sekerheid gehad het van die impak van Covid-19 op HG se finansies.

Daar is ook onlangs besluit om voort te gaan met die opgradering van die klank en beeld in die kerk, asook om ‘n projek van stapel te stuur om geringe, maar noodsaaklike, verbeteringe aan te bring in die voorkant van die kerk (baie daarvan hou nou verband met die verbetering van die klank en die beeld). Daardie besluit is geneem voordat ons seker was of ons ‘n vierde leraar sal kan beroep en het vrae by sekere gemeentelede laat ontstaan. Hoe kan ons geld bestee binne die kerk en op beter klank en beeld, terwyl ons nie seker is of dit finansieel haalbaar is om ‘n vierde leraar te beroep nie? Sekerlik is die prioriteite van die Rentmeesterspan nie reg nie?

Daardie vrae is sekerlik geregverdig en die Rentmeesterspan wil graag soos volg daarop antwoord. Met die kerk se BTW onder die vergrootglas, verwag ons ‘n redelike substansiële terugbetaling van die Ontvanger van Inkomste. Met beter begrip van ons eie prosesse, kom ons in aanmerking vir groter BTW terugbetalings as waarvoor daar in die verlede ge-eis is, en daardie regstelling kan tot ‘n mate terugwerkend aangepas word. Hierdie BTW regstelling verteenwoordig egter ‘n eenmalige inkomste en behoort nie aangewend te word om lopende uitgawes, soos salarisse, te dek nie. Dit is hoekom daardie bedrag aangewend gaan word om ‘n paar kritiese behoeftes binne die kerk aan te spreek, soos beter klank en beeld. Die besteding is noodsaaklik om die kwaliteit van ons bediening tydens eredienste te verbeter, wat lank reeds as ‘n kritiese behoefte deur die bedieningspan geïdentifiseer is. Die huidige toerusting is ook tegnologies verouderd en toekomstige instandhouding daarvan is nie volhoubaar vergeleke met die koste van meer moderne toerusting nie (ons beweeg nou van analoog na digitaal). Die span daarmee gemoeid glo ook dat dit ons in staat sal stel om die jong gemeentelede van HG beter te bedien, en moontlike nog nuwe jong lidmate te trek. Ons glo en vertrou dat daardie uitgawe in die langtermyn vir homself sal betaal deurdat groter inkomstes gegenereer sal word. Daar was ook groot enkele skenkings deur lidmate, spesifiek vir beter klank en beeld, wat nou al vir ‘n geruime tyd nie aangewend word nie.

Intussen werk die Rentmeesterspan baie hard daaraan om HG se inkomstemodel reg te stel. Ons glo onvoorwaardelik dat ons nie net kan aanhou om uitgawes te besnoei nie, maar moet fokus op die verbetering van inkomstes. Ons beskou die instelling van die nuwe 10% administrasiefooi as ‘n reuse stap in die regte rigting.

Bid asseblief saam met ons vir die beroeping van 'n leraar.

Vir enige navrae, kontak vir Chris Eagar.

 

Top