'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Die nuwe coronavirus (Covid-19) bied baie uitdagings, maar ook wonderlike geleenthede om as gemeenskap saam te staan en nie net die kwesbare en weerloses te beskerm nie, maar ook die hand uit te steek na diegene wie se ekonomiese bestaan bedreig word.

Verskillende bronne is dit eens dat baie mense gedurende en ná hierdie tydperk finansieel baie swaar gaan kry. 

Covid-19 is deur pres. Cyril Ramaphosa as ’n ramp verklaar, en Helderberg Uitreik se Rampverligtingfonds wil graag Covid-19-verwante noodleniging bied aan individue en klein besighede.

Die fonds sal aanvanklik ’n maksimum van tot en met R10 000 per aansoek bewillig. Dit sal gemik wees op bewese Covid-19-nood en sal fokus op verlies aan inkomste en behoefte aan basiese lewensmiddele van die aansoeker of laasgenoemde se werknemers.>>

Die beskikbaarheid van hulpverlening sal afhanklik wees van die verkryging van bydraes uit die gemeenskap en word beperk tot beskikbare fondse ingewin vir hierdie doel. Geen bydrae is te klein nie en skenkings kwalifiseer vir ’n Artikel 18A-sertifikaat vir belastingverligting. Bydraes kan oorbetaal word aan Helderberg Uitreik, ABSA Helderberg, reknr. 9114 483 080, takkode 632005. Gee as verwysing “COVID + NAAM” en kontak Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. om jou sertifikaat te kry.

’n Covid-19 Rampfondskomitee sal aansoeke oorweeg aan die hand van kriteria wat in die aansoekvorm genoem word, onder meer dat aansoekers in die Helderbergkom moet woon, en finansiële state en ’n opsomming van die omstandighede en bewys van die direkte korrelasie van die behoefte met Covid-19 moet verskaf. Kontak Chris Eagar (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.) vir ‘n vorm of kliek hier vir meer inligting.

Hulpverlening sal nie tot lidmate van Helderberg Gemeente beperk word nie. Projekte van Helderberg Gemeente kan ook vir bystand aansoek doen vir Covid-verwante hulpverlening aan bestaande begunstigdes. ‘n Klein persentasie van die fonds mag vir administratiewe kostes aangewend word.

The novel coronavirus (Covid-19) offers many challenges but also wonderful opportunities to unite as a community and not only protect the most vulnerable among us, but also to reach out to those whose livelihoods are being threatened.

Various sources agree that many people will suffer financially during and after this period.

Covid-19 has been declared a disaster by Pres Cyril Ramaphosa and Helderberg Outreach’s Disaster Relief Fund wants to offer Covid-19-related emergency relief to individuals and small businesses.

The fund will grant an initial maximum amount of up to R10 000 per application. This will be aimed at proven Covid-19 need and will focus on loss of income and the need for basic supplies, as indicated by the applicant or his/her employees.

The availability of emergency relief funds will depend on contributions from the community and will be limited to funds donated for this purpose. No contribution is too small. Donations qualify for an Article 18A certificate for tax relief. Contributions can be paid to Helderberg Uitreik, ABSA Helderberg, account number 9114 483 080, branch code 632005. Reference is “COVID + NAME”. Contact Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. for your certificate.

A Covid-19 Disaster Relief committee will consider applications, subject to the criteria indicated in the application form. These include that applicants must live in the Helderberg area, a means test, and an explanation of how the need is related to the situation caused by Covid-19. Contact Chris Eagar (Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.) for a form or click here for more information.

Assistance is not limited to members of Helderberg Church. Projects within the church may also apply for assistance for Covid-19-related needs of existing beneficiaries. A small percentage of the funds may be used to cover administrative costs.

Top