Dit is met groot dankbaarheid dat ons steeds na meer as 22 jaar die Here se seën en sorg in die projek kan ervaar, aan Hom al die eer en lof!

Weeklikse Bybelklubs in skole, kleuterskole, op plase en in gemeenskappe gee voete aan die visie van die projek om die Evangelie te bring aan kinders 4-14 jaar oud in die Helderbergkom. Tans het die projek 4 deeltydse werkers en ook ongeveer 25 vrywillige leidsters wat weekliks ongeveer 2 000 kinders bedien. Kampe en uitstappies word ook gedurende die jaar gehou om verhoudings en dissipelskap te bevorder en opvolg geleenthede te skep vir tieners uit ons klubs.>>

Opleiding is ‘n baie belangrike hoeksteen van die projek sodat Bybel-getroue lering gegee kan word. Werkswinkels word elke kwartaal gehou waartydens nuwe lesmateriaal verskaf word, lesdemonstrasies word gegee en die leidsters word toegerus. Huidiglik word opleiding gegee aan 3 onderwyseresse by Solomon Qatyana, Xhosa skool in Nomzamo, asook aan 5 vroue van Lorenzo Park en CNP sodat hul bemagtig kan word om die Evangelie uit te dra in hul werkplek en gemeenskap. Ons kon ook ‘n kosbare werkswinkel hou vir ouers van kinders uit ons klubs op 20 Julie.

‘n Kursus vir gr. 6-7 leerders i.v.m. die gebalanseerde gebruik van skerm tegnologie volgens Bybelse riglyne is ook by Mondeor skool aangebied deur Minette Krog en Antoinette Erasmus (skryfsters van die boek Connect).

Die KE-projek is baie dankbaar vir die volgehoue meelewing en ondersteuning deur gebed, geloofoffers en individue wat spesifieke aksies in die projek borg. Ons waardeer julle elkeen opreg. Ons dank aan elke vrywillige leidster wat met groot liefde en toewyding kinders begelei om dissipels van Jesus te wees.

Om nuwe geleenthede vir uitbreiding te kan benut het ons altyd nog meer vrywilligers nodig. Kontak ons gerus as jy graag betrokke wil raak deur:
- ‘n Bybelklub of spesifieke kind vir gebed aan te neem.
- By ‘n Bybelkub betrokke te raak.
- Hulp met die kampe.
- Toerustingsgeleenthede by te woon.
- ‘n Finansiële bydrae kan maak.

Bankbesonderhede:
Helderberg Uitreik,
ABSA Helderberg,
Rek nr 9114 483 080,
Takkode 632005
Verwysing: Kinderevangelisasie

Kontak:
Projekleier: Sus van Niekerk 
Koördineerder: Minette Krog 

Top