Die Rentmeesterspan is besig om nuwe en eenvoudiger kommunikasie-strategieë vir Helderberg Gemeente te ondersoek. Die idee is om die werklike finansiële posisie van die kerk so eenvoudig moontlik voor te stel. Die nuwe grafieke sal waarskynlik ook later vir Helderberg Uitreik gebruik word, maar die fokus uit die staanspoor is die kerk op sigself (sonder Helderberg Uitreik).

Ons het hierdie jaar begroot met die uitgangspunt dat ons ons afhanklikheid aan God wil erken, en daarmee saam ook ‘n realistiese prentjie probeer skep van ons finansiële afhanklikheid van God. Dit beteken dat ons die inkomstes volgens tendense begroot het, maar die uitgawes volgens werklike behoeftes. In finansiële terme het ons dus vir ‘n verlies begroot.

Onderstaande twee grafieke is ons eerste poging tot eenvoudiger finansiële kommunikasie: 

Die eerste grafiek dui op groot afhanklikheid van God en die meegaande behoefte aan verhoogde inkomste. Ons werk wel aan planne om uitgawes te besnoei, soos die huidige vier-leraar model waarheen ons waarskynlik sal beweeg.

Die tweede grafiek skets ‘n finansiële prentjie van die jaar tot datum. Ons is dankbaar om te kan deel dat die inkomstes omtrent R273 000 meer was as begroot tot einde Augustus 2019 (die verskil tussen die blou staaf en boonste groen staaf). Wat betref uitgawes, is ons min of meer in lyn met begroting (die pers staaf en onderste groen staaf). Indien die twee groen stawe gelyk was, sou dit beteken dat ons op ‘n volhoubare inkomste teen uitgawemodel beweeg. Die werklike uitgawes is ongelukkig omtrent R252 000 meer as werklike inkomste, wat beteken ons moet die inkomste verhoog of uitgawes besnoei.

Ons verwelkom enige kommentare of voorstelle in die verband.

Carlo Loubser (Leier: Rentmeesterspan)

Top