Strydom Bruwer, ‘n predikant in diens van Bybel-Media, is beroep na Helderberg Gemeente, met opdrag Bybel-Media. Indien hy die beroep aanvaar, word hy deel van die leraarspan en kerkraad, maar is in diens van Bybel-Media (geen finansiële verpligtinge vir HG).

Jaco Moelich, die nuwe leier van Onderlinge Sorg, is tot die kerkraad verkies.

Hiermee word dit in lyn met die Kerkorde en Reglemente aan die gemeente vir approbasie (stilswyende goedkeuring) bekend gemaak.

Selfdegeslagverhoudings
Ons wil graag gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke skep waar gelowiges met integriteit, openheid, broosheid en respek aan die gesprek kan deelneem oor die kompleksiteit en sensitiwiteit van die saak rondom selfdegeslagverhoudinge. Uiteindelik gaan die gesprek oor die lewens en menswaardigheid van mede-broers en -susters, en natuurlik ook ‘n verantwoordelike Skrifhantering en Skrifuitleg. Belangstellendes vir so ‘n gesprek kan hulle name by die kerkkantoor ingee.

Dissipelskap
As jy na die week se geseënde Pinkster graag by ‘n disspelskapgroep wil inskakel kan jy net jou naam by die kerkkantoor ingee of vir Hannes Theron laat weet.

Top