Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar so getrou geloofoffers gegee het sodat die uitreikprojekte Christus se Hoop na ’n wêreld in Nood kon dra.

‘n Geloofoffer is ‘n baie spesiale unieke ooreenkoms tussen jou en God. Dit is ’n sprong in die geloof, omdat jy God vertrou om spesiaal vir jou te sorg en aan jou genoeg te gee, sodat jy ’n projek/uitreik kan seën. Jy kan ook besluit om iets prys te gee/op te offer vir ’n jaar en dit wat jy daardeur spaar as geloofoffer te skenk.

Dit is ‘n offer aan die Here.  Bo en behalwe jou dankoffer wat jou Bybelse verantwoordelikheid is teenoor die gemeente en noodsaaklik is vir die bedryf daarvan.  Geloofoffers vervang nooit dankoffers nie.

Geloofoffers kan finansies, tyd, gebed, gawes of enige iets anders wees wat jy graag vir die Here wil bring volgens jou passie. Elke projek het ‘n afsonderlike trustrekening by Helderberg Uitreik waarin die projek se geloofoffers betaal word en dit is dan slegs beskikbaar vir die bepaalde projek.

Die ‘Waar behoefte Bestaanfonds’ is vir geloofofferbydraers wat nie seker is waar die nood die grootste is nie, maar dit aan die Uitreikbestuur oorlaat om hulle geloofoffers toe te ken aan projekte wat dit die meeste benodig.>>

 

Kontak gerus vir Louise Theron as jy eers wil gesels oor jou geloofoffer.

Geloofoffers kan per internetbankdienste, debietorders, inbetalings by die kerkkantoor en per geloofofferkoevert betaal word.  Merk asb duidelik vir watter projek jy dit toeken, of vir die Waar Behoefte Bestaanfonds.

Baie dankie weereens aan ons geloofofferbydraers.  Julle gawes, tyd, gebede en hulp is ‘n groot seën om Christus se Hoop na ’n wêreld in noodte dra.  Mag julle geseën wees omdat julle ander so mildelik seën.

Bankbesonderhede:

Helderberg Uitreik

ABSA Helderberg

Rek 9114483080

Takkode 632005

(Merk asb die Projek se naam of WBB)

Helderberg Uitreik is geregistreer om Art 18A kwitansies uit te reik vir geloofoffers wat vir plaaslike armoedeverligtings- of ontwikkelingsprojekte gemaak is. 

Top