Tyd van verootmoediging en gebed - 6 Maart 2018
My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. (Jes 55:8-9 – 1983 Vertaling)

Ons omstandighede en werklikheid kan soms so oorweldigend wees dat ons geen ander lewensmoontlikhede meer kan of wil raaksien nie. Die volk van Israel in Jesaja se tyd was in ballingskap weggevoer na ‘n ander land – hulle word nou as slawe ingespan en daar is nie veel hoop dat hul omstandighede gaan verander nie.

Jesaja se boodskap aan diegene is: Daar is ‘n ander weg. Daar is ander lewensmoontlikhede en ‘n ander werklikheid – God se werklikheid. Op ‘n vreemde manier is God aktief besig; Hy doen wonderlike goed vir ons en ten spyte van wie ons is. Ons verantwoordelikheid is om uit ons vasgelooptheid los te breek en die nuwe lewensmoontlikhede in God te ontdek.

Dalk is dit tans ons grootste uitdaging binne die kerk. Ons is so vasgevang in ons heersende kultuur dat dit nie vir ons maklik is om God se aktiewe heerskappy raak te sien nie. Ons het eintlik slawe van ons heersende kultuur geword; ons is ook in ballingskap weggevoer.

Waag dit met God. Ontdek Sy wil vir jou lewe; bedink dit wat vir Hom belangrik is en maak dit deel van jou lewe. Ontdek die nuwe lewensmoontlikhede wat God vir jou bied.

Gebed: Here dankie dat U groter lewensmoontlikhede bied as wat ek kan raaksien, dat U gedagtes nie my gedagtes is nie. Help my om met U te waag. Amen

By Helderberg Uitreik is ‘n groep mense wat passievol is oor die pasiente by Helderberg Hospitaal en hulle het pas ‘n nuwe projek geregistreer.

Hulle bedien elke tweede Saterdag verversings by Ongevalle, asook by die Kraam- en Kindersale van dié hospitaal. Die pasiente is ook honger vir liefde, deernis en gebed.

As jy belangstel om hier betrokke te raak, skakel asb met die projekleier Miemie Heeringa.
Kom saam! Hierdie is ‘n baie spesiale en broodnodige bediening.

Tyd van verootmoediging en gebed - 5 Maart 2018
Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe Hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. (Luk 24:35 – 2016 Vertaling)

Hoeveel dinge moet jy werklik weet om te ervaar dat Jesus Christus ons enigste troos in lewe en dood is? Drie dinge: eerstens, hoe groot my sonde en ellende is; tweedens, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word en derdens, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Dit is wat ons in ons kerklike tradisie bely. (Heidelbergse Kategismus, Sondag 1, Vraag 2)

Dit is die kern van ons geloof. Ons kan een van twee dinge doen: Ons kan dit verwerp of ons kan dit glo.

Die storie van die mense oppad na Emmaus wat ontdek het dat dit God is wat die pad saam met hulle loop, raak my. Ek wonder hoeveel keer op ‘n dag loop die Here die pad saam met my; is Hy aktief besig in my lewe; en ek sien dit nie raak nie.

Miskien moet ons meer doelbewus daarop ingestel wees om gereeld die volgende oefening te doen, dalk meer as een keer op ‘n dag: Dink aan 'n oomblik waarvan jy kan sê dit was van God af.

Die Emmausgangers het God raakgesien/ontdek toe Hy die brood geneem en die seëngebed uitgespreek het.

God verras ons op soveel maniere. Dalk verras God jou deur iemand wat hy vandag oor jou pad stuur en saam met jou iets drink of eet.

Gebed: Here dankie dat U aktief betrokke is in my lewe. Jammer dat ek dit nie altyd raaksien nie. Amen

Tyd van verootmoediging en gebed - 4 Maart 2018
“Ek laat die berge en rante verdor, Ek laat al die plante daarop verdroog. Ek laat die riviere opdroog, Ek laat die rietvleie droog word. Ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken nie, Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig en Ek maak die ongelyk plekke gelyk. Dit is wat Ek gaan doen, Ek gaan daar nie van afsien nie”. (Jes 42:15-16 – 1983 Vertaling)

Stel jou die volgende prentjie voor: ‘n Groep mense in ballingskap – gevangenes in ‘n vreemde land en hul skryf hierdie gedig en sing dit terwyl hulle onder toesig van bewaarders harde werk moes verrig. 'n Nuwe werklikheid word deur lofprysing, aanbidding en koorsang geskep waardeur mense uitgenooi word om nuwe moed te skep, hul geloof in God opnuut te bevestig, nuwe energie los te maak, ‘n nuwe gehoorsaamheid en vreugde te ontdek.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 19

Seniorsorg fokus op drie tehuise vir bejaardes, Huis Marie Louw, Huis Esperanza en Huis Zandvliet. Die staatstoelaag wat die meerderheid inwoners ontvang is nie voldoende om hulle huisvesting en versorging te betaal nie. Dan is daar ook ‘n groot behoefte aan doeke vir volwassenes. Dit is in hierdie opsig wat Seniorsorg se fondse hoofsaaklik aangewend word.

Die bestuur van die tehuise dien ook jaarliks ‘n lys van behoeftes in wat addisioneel tot die finansiële bydra is. Seniorsorg het as voorbeeld ‘n haarsalon by Huis Zandvliet ingerig met toerusting geskik vir veral verswakte bejaardes.

Erkenning word ook aan die personeel van die tehuise gegee om hulle te motiveer om voort te gaan met die ongelooflike diens wat hulle aan die inwoners lewer.

Die tehuise word gereeld besoek en dan word daar saam met die inwoners ‘n soetigheid en tee geniet. Musiek in die agtergrond het al ‘n paar danspassies tot gevolg gehad.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Seniorsorg

Top