Tyd van verootmoediging en gebed - 23 Maart 2018
Toe draai Jesus Hom na sy dissipels afsonderlik en sê vir hulle: “Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien, want Ek sê vir julle: Baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie; en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie.” (Luk 10:23-24)

Die nuuskieriges onder ons begin onmiddellik wonder: Wat is dit wat die dissipels gesien het waarna die ander sal verlang om te sien en om te hoor? Die antwoord is: Die kragtige boodskap van die kruis. Jesus se transformerende en helende boodskap word in die kruis ‘n werklikheid. Geen wonder die leuse van die Kartuiser-Monnikorde is: “Die kruis staan vas terwyl die aarde daaromheen draai”.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 38

Tyd van verootmoediging en gebed - 22 Maart 2018
Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Gananja, Misael en Asarja nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle tien maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. (Daniël 1:19-20)

Net groente en water vir 10 dae! Sommige mense sal nou nie op en af spring van opgewondenheid oor só ‘n dieet nie, veral nie as jy ‘n groot vleiseter is nie. Daniël en sy vriende doen dit wel met ‘n rede. Koning Nebukadneser wil Daniël en sy vriende Babiloniërs maak. Die jongmanne het nie net onderrig uit die Babiloniese geskrifte ontvang nie, maar moes ook die voedsel van die koning eet en van sy wyn drink. Hierdie spys en drank was heeltemal teenstrydig met die spys- en reiningswette van die Jode. Hulle maak ‘n keuse omdat hulle erns maak met hul identiteit as volk van God.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 37

Tyd van verootmoediging en gebed - 21 Maart 2018
Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat Ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. (Jer 31:31)

Die kernwaarheid van ons geloof is: God gee lewe. God maak nie net heel nie; God herskep; Hy blaas lewe in wat dood is. Ons dien ‘n God wat nie net die moontlike nie, maar ook die onmoontlike kan doen – soos Hy bewys het toe Hy sy Seun laat opstaan het uit die dood. God is die Een wat my gemaak en oorgemaak het in Christus. God gee lewe aan verhoudings wat doodgeloop het, skep nuwe lewensmoontlikhede en -ruimte, nuwe energie en gehoorsaamheid, nuwe belewing van vrede, vreugde en blydskap.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 36

Tyd van verootmoediging en gebed - 20 Maart 2018
'n Man (vrou) sal nie meer vir sy (haar) buurman (buurvrou) of vir sy (haar) broer (suster) voorhou: “Jy moet die Here dien” nie, want almal sal My dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. (Jer 31:34)

Die teenoorgestelde van sonde is nie sondeloosheid, goedheid of deug nie, maar geloof.

God vergewe nie net ons sonde nie, maar Hy sal ook nie meer daaraan dink nie. Wat God vergeet het, hoef ons onsself nie voortdurend daaraan herinner nie. Jy ken seker ook die ongemak waarmee jy soms sit: Jou skuldige gewete oor ‘n bepaalde sonde wat jy nie weet nie wat om daarmee te doen nie. Jy kan dit nie wegsteek nie en dit wil ook nie weggaan nie. Jy wens jy kon dit vir iemand gaan gee om te bêre. Sommige biblioteke het ‘n boek-amnestie waartydens jy jou boek(e) wat al lankal moes terug gekom het, kan terugbring sonder om beboet te word. Soms is daar ook ‘n wapen-amnestie waartydens jy jou ongelisensieerde wapen kan ingee of lisensieer sonder om vervolg te word. Die Here skep ook ‘n ruimte, ‘n sonde-amnestie, waartydens ek my sonde, my oortredinge, my dade van ongehoorsaamheid, liefdeloosheid en selfsug, asook die gepaardgaande skuldgevoelens vir Hom kan kom gee sonder enige vervolging. Daar is alreeds betaal vir al daardie sonde.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 35

Tyd van verootmoediging en gebed - 19 Maart 2018

Dink maar net, broers (en susters), aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam; wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. (1 Kor 1:26-29)

Ons, die kerk, is anders; ons leef en dink anders; ons kyk met ander oë na mekaar en die wêreld rondom ons. Die kerk streef nie na uiterlike sukses nie; maar juis na die radikale omkering van alle gewilde waardes. Die waarheid wat die kerk verkondig, druis in teen alle gesonde verstand en die wêreld se populêre opvattings.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 34

Top